Information
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมนของสถานศึกษา สังกัด สพม.14 “กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ” (โครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ
       วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมนของสถานศึกษา สังกัด สพม.14 “กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ” (โครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุว- สถิรคุณ) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปนัดดา ดิศกุล) เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแกนนำคุณธรรมในสถานศึกษา มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาชีพครู ในการสร้างสรรค์คุณธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน และเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ โดยใช้วิธีการโครงการคุณธรรม (Moral Project ) เป็นเครื่องมีในการเรียนรู้ความดี ความงาม จากการปฏิบัติจริง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน จาก 27 โรงเรียน เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำไปขับเคลื่อนขยายผลให้ครูในโรงเรียนทุกคน ได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก นิเทศอาสาจากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม อาจารย์ประภาศรี อุยยามฐิติ และวิทยากรผู้ช่วยจากโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมุ่งเน้น “สร้างนักเรียนดี….ให้บ้านเมือง” “สร้างครูดี..ให้นักเรียน” “ สร้างผู้บริหารดี..ให้โรงเรียน” “สร้างโรงเรียนดี…ให้ชุมชน” และที่สำคัญ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานรับสั่งว่า “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด