Information
รับมอบเกียรติบัตร
       วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนพฤษภาคม 2560 และนำนักเรียน และข้าราชการครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงาซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 เมื่อเดือนมกราคม 2560 ณ เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 3 โรงเรียน คือ
       1. โรงเรียนทับปุดวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1- ม.3 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงพิรดา คงเรือง และเด็กหญิงสายไหม จีนหนู ครูผู้ควบคุมได้แก่ นางสาวสุชาดา อินนุรักษ์ และนางนงนุช ผลทวี
       2. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ได้รับรางวัลการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับม.1 – ม.3 นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ เด็กหญิงปัญชดา ต๋าแก้ว และครูผู้ควบคุมได้แก่ นายสานนท์ เพ็งแก้ว
       3. โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้รับรางวัลแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นม.4 – ม.6 ได้แก่ นาสาวสลิลทิพย์ สุวรรณมณี ครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางศิริกุล จิตต์พิศาล
       โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลใน ครั้งนี้ด้วย
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด