Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 9 ราย
       วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สพม.14 เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 โดยมี 5 รายบรรจุตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 แต่เนื่องจากได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 9 -15 พฤษภาคม 2560 บรรจุโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 2 ราย และจังหวัดระนอง จำนวน 3 ราย และบรรจุในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 1 ราย และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ราย โดยมีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ปฐมนิเทศ ให้ความรู้ ข้อคิด แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์ ข้าราชการจะต้องแต่งกายตามระเบียบ รวมทั้งการสวมใส่เครื่องแบบข้าราชการชุดกากี และชุดปกติขาว ให้แต่งกายและประดับเครื่องหมายให้ถูกต้องตามระเบียบ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน ปรับตัวเข้ากับงาน และบุคลากรที่มีอยู่เดิม และได้กล่าวถึงเรื่องการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการ เมื่อโรงเรียนมอบหมายงานให้ปฏิบัตินั่นแสดงว่าผู้บริหารเห็นความสามารถ อย่าปฏิเสธงาน ทั้งงานที่เป็นภารกิจหลักคืองานสอน และภารกิจรองคืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และขอให้มีความอดทนในการทำงาน ให้ทำบทบาทหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และอวยพรให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนมีความสุขกับการทำงาน
       เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด