Information
ประชุมคณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดปฏิทิน ระยะเวลาในการออกประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการนิติบุคคล 4 ด้าน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 โดยมีโรงเรียนที่เหลือยังไม่ได้รับการประเมิน ติดตาม จำนวน 13 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มละ 1 คน รวม 17 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติในการออกติดตาม ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด