Information
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก
       วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ของทุกโรงเรียน ทั่วประเทศ สำหรับบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนสตรีพังงา สังกัด สพม.14 ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของพังงาและเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง เด็กส่วนใหญ่มุ่งหวังอยากที่จะมาเรียนโรงเรียนแห่งนี้ นักเรียนที่มาโรงเรียนวันแรกในวันนี้โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่างรู้สึกดีใจ มีความสุขและรู้สึกตื่นเต้นกับสถานที่เรียนใหม่ เพราะได้เจอบรรยากาศสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้มีครูใหม่และมีเพื่อนใหม่ และในการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้มีการแจกสมุด แฟ้ม หนังสือเรียน ให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคเรียนนี้ มีการขนย้าย จัดโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สำหรับการเรียนการสอนในวันแรก ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่เรียน แต่จะเป็นการแนะนำ ทำความเข้าใจ ข้อตกลงสำหรับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา การแนะนำทำความรู้จักครูผู้สอน การให้นักเรียนแนะนำตัวเอง ทำความรู้จักเพื่อนที่เรียนด้วยกัน
       คุณครูวีณา คำคุ้ม ครูสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน บอกว่าวันนี้เป็นวันเปิด ภาคเรียนใหม่ เป็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ยังไม่เริ่มเข้าสู่บทเรียนแต่เป็นการอธิบายรายวิชา ตัวชีวัดที่จะเรียนในภาคเรียนนี้ มีการให้นักเรียนแนะนำตัว สร้างความสนิทสนม รู้จักความสามัคคี และวันนี้ยังมีการแจกหนังสือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนและได้นำหนังสือไปดูรายเอียดของเนื้อวิชาที่จะเรียนต่อไป
       สำหรับครูพจนันท์ พรหมสงค์ เล่าว่าตนเป็นครูคนใหม่ เป็นครูสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับวันนี้เป็นวันแรก เป็นการอธิบายลักษณะและคำอธิบายรายวิชาว่าเรียนเนื้อหาอะไรบ้าง ในวิชานี้นักเรียนควรจะจัดการตัวเองอย่างไรมีงานอะไรบ้างเก็บคะแนนอย่างไร ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ลงเนื้อหาลึกแต่จะลงเนื้อหาในคาบต่อไป
       ส่วนเด็กหญิงนิชา ชูวงศ์ นักเรียนที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เล่าว่าตนเองจบชั้นประถมศึกษา ปีที่6 จากโรงเรียนอนุบาลทับปุด การที่ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ทำให้ตนได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เจอเพื่อนใหม่ ครูใหม่ แต่รู้สึกว่าการเรียนจะยากขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งตนไม่คิดว่าจะสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ได้แต่ก็สามารถสอบเข้าได้รู้สึกดีใจและมีความสุขมาก
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด