Information
สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
       วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้พบปะ พูดคุยให้แนวคิดการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สพม.14 ประจำปี 2560 ซึ่งวันนี้เป็นการจัดประชุม รุ่นที่3 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูที่ปฏิบัติหน้าทีข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสังกัดจังหวัดพังงาจำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (EMIS) การบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคน (DMC) และการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องอ่านบัตร ( Smart Card Reader) รวมถึงการให้ความรู้การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ โดยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด