Information
พัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนเปิดภาคเรียน
       วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครูจังหวัดระนอง เรื่อง นโยบายบายกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันและจรรยาบรรณของข้าราชการครู ในการอบรมพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนเปิดภาคเรียนและมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาครูให้เป็นผู้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้ช่วย ครู พนักงานราชการ จากโรงเรียนสตรีระนอง และโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดระนอง จำนวนทั้งสิ้น 110 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด