Information
สพม.14 เป็นเจ้าภาพจัดค่ายลูกเสือภาคใต้ (แผนที่-เข็มทิศ )
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร วิชาแผนที่ – เข็มทิศ (ภาคใต้) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อำเภอ อ่าวลึก จังหวัดกระบี่
       วันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตร วิชาแผนที่ – เข็มทิศ (ภาคใต้) ปีงบประมาณ 2560 โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 โดยได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร หลักสูตรวิชาการจัดการค่ายพักแรม หลักสูตรวิชาระเบียบแถว และหลักสูตรวิชาแผนที่ – เข็มทิศ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ภาคใต้ หลักสูตร วิชาแผนที่ – เข็มทิศ ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือทุกประเภท ได้ระบุทักษะการสอนวิชาแผนที่-เข็มทิศเพียงเล็กน้อย ทำให้ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่ยังขาดความชำนาญในการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้จัดหลักสูตรวิชาเฉพาะ (Specialist Course) ขึ้นมาสำหรับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว เพื่อเป็นทักษะในการเดินทางไกล หรือการเดินทางสำรวจโดยใช้แผนที่ประกอบเข็มทิศ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะ ความชำนาญในการใช้แผนที่ – เข็มทิศให้กับผู้กำกับลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ในภาคใต้ จำนวน 85 คน ซึ่งระยะเวลาในการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 เมษายน 2560 แบบอยู่ค่ายพักแรม โดยมีนายสนิท ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด