Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วยและเจ้าพนักงานธุรการ
       เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 บรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 จำนวน 5 ราย ในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย สาขาวิชาเอกดนตรี จำนวน 1 ราย และสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 3 ราย โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศ อธิบายเกี่ยวกับบทบาท ขอบเขตและภาระหน้าที่ของ สพม.14 ที่ดูแลพื้นที่สถานศึกษา 3 จังหวัด รวมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทภาระหน้าที่ของครู ซึ่งครูทุกคนที่บรรจุใหม่ในวันนี้ล้วนมีความคุ้นเคยกับการทำงานในโรงเรียนอยู่แล้วเนื่องจากเป็นครูอัตราจ้างเดิม จึงฝากเพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาตนเองในการทำงาน และให้รู้จักนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป และได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน ให้ยึดถือระเบียบและข้อกฎหมายและให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ การดำรงตนในฐานะครู ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และพัฒนาตนเองต่อไปตามความก้าวหน้าในระบบราชการ
       และในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้บรรจุครูผู้ช่วยอีก จำนวน 5 ราย โดยเรียกบรรจุจากบัญชี กศจ.ภูเก็ต ในสาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 ราย และเรียกบรรจุจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 4 ราย สาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 3 ราย และสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 1 ราย นอกจากนี้ยังมีการบรรจุเจ้าพนักงานธุรการ สพม.14 จำนวน 4 ราย โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 รวมทั้ง นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสงค์ รองผอ.สพม.14 ได้พบปะพูดคุยให้ข้อคิด กับเจ้าพนักงานธุรการบรรจุใหม่ ในส่วนของครูบรรจุใหม่ ผอ.สพม.14 ได้ปฐมนิเทศ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู โดยเน้นย้ำให้ครูบรรจุใหม่พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง อธิบายภาพรวมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการทำงานของกลุ่มต่างๆ ใน สพม.14 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บุคคลจะได้รับเมื่อบรรจุเข้ารับราชการ และเน้นย้ำในหน้าที่ความรับผิดชอบของความเป็นครู ว่ามีหน้าที่ให้ความรู้กับศิษย์ ต้องทำงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานศึกษา และอวยพรให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ทุกท่านโชคดี มีความสุขในการทำงานในสถานศึกษา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด