Information
สพม.14 ร่วมกับ ส.บ.ม.ท.ยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) มุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 23 มีนาคม 2560 พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” มีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานและนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้กล่าวขอบคุณ ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการนำเสนอนวัตกรรมผลงาน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจสานสายใยความรัก ความผูกพันของสมาชิก และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวนชน โดยการมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น ระดับชาติ จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเป็นผู้มอบโล่ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา” และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 2000 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด