Information
สัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพการศึกษาที่แท้จริง”
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.พ.ม.ท.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปการมัธยมศึกษา สู่คุณภาพที่แท้จริง” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น หาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของมัธยมศึกษา สู่คุณภาพอย่างแท้จริง โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานและนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 42 เขต จำนวน 100 กว่าคน ในการเสวนามีผู้ร่วมเสวนาฯ ประกอบด้วย นายเสน่ห์ ขาวโต ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายพิทยา ไชยมงคล นายกสมาคมฯ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นายมานะ พุ่มบัว รองนายกสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และในภาคค่ำได้มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ สานสัมพันธ์ รับประทานอาหารร่วมกัน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด