Information
หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม Congratulations Day
       เมื่อวันก่อนนี้ โครงการหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม Congratulations Day ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการหลักสูตรนานาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เป็นการส่งเสริมความรัก ความผูกพัน ระหว่างครู-ศิษย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจรักในสถาบันการศึกษา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ออกไปสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ พร้อมที่จะเผชิญสภาพสังคมหลังสำเร็จการศึกษา โดยนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา
       Cr ภาพ /ข่าวโดยเครือข่ายสถานศึกษา
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด