Information
OPEN HOUSE โรงเรียนสตรีพังงา
       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสตรีพังงาจัดกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนสตรีพังงา ประจำ ปีการศึกษา 2559 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การแสดงความสามารถของนักเรียนทางด้านดนตรี นาฎศิลป์ การจำหน่ายสินค้า อาหารซึ่งเป็นผลงาน ผลผลิตโดยนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการแข่งกีฬา การแนะแนวการศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ โดยพิธีเปิดมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 และนายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และนำเสนอผลงานจากการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดให้สถานศึกษา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ตลอดจนให้มีการจัดการเรียนสอนแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรวดี....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด