Information
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เข้าสู่ระบบ Online
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ให้กับครูที่รับผิดชอบงานประกัน ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสารสนเทศ ทวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online และนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ครูที่รับผิดชอบดูแลระบบและผู้ใช้งานในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Quality Assurance Management System (QAMS) และรายงานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในระบบออนไลน์ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก โดยมีครูที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เรวดี...ภาพ/ ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด