Information
กิจกรรม Outside Classroom Learning and Community Service
       โครงการหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรม Outside Classroom Learning and Community Service ให้แก่นักเรียนในโครงการหลักสูตรนานาชาติ แผนการเรียนหลักสูตรเคมบริดจ์(IPC) เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ ฝึกปฎิบัติ ทำได้ ทำเป็นผ่านประสบการณ์ตรงจากสภาพจริง พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษและ ICT ที่เหมาะสม ตามวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการมีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการอาสาพัฒนาชุมชน โดยนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายถิรฉัตร คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และนางเสาวรส เกิดทรัพย์ หัวหน้าโครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) นำคณะครู ชาวไทย ชาวต่างชาติและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านจินนาลักษณ์กระดาษสา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง และศูนย์การเรียนรู้บ้านดอยดินแดงเครื่องปั้นดินเผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เครือข่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต..ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด