Information
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
       วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 มีการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 พร้อมกันทั่วประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ดำเนินการสอบโดยแบ่งเป็นศูนย์สอบ 4 ศูนย์ 26 สนามสอบ ประกอบด้วยศูนย์ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา จำนวน 8 สนามสอบ ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จำนวน 4 สนามสอบ ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จำนวน 7 สนามสอบ และศูนย์ที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 7 สนามสอบ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมกำกับติดตาม และเยี่ยมสนามสอบ O-NET ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อให้กำลังใจนักเรียน และติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ ในการนี้ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนกะปงพิทยาคม ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ทุ่งมะพร้าววิทยา ทับปุดวิทยา และ ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ซึ่งจากที่คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบทั้ง 4 ศูนย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี...ภาพ /ข่าว และขอขอบคุณ Cr ภาพจากเครือข่ายบางส่วน
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด