Information
สพม.14 เตรียมพร้อมสอบ O-NET
       ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเป็นศูนย์สอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเป็นศูนย์ดำเนินการทดสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยปีการศึกษา 2559 จะมีการทดสอบระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบ ให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ที่ สทศ.กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ จำนวน 160 คน
       วันที่ 26 มกราคม 2560 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ฝากเน้นย้ำกับคณะกรรมการในที่ประชุม ให้ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา และคาดหวังว่าผลการสอบ O-NET ของนักเรียนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ดำเนินการสอบ O-NET มาแล้ว เป็นปีที่ 6 ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยดี ทั้งการดำเนินการจัดสอบ และผลการสอบของนักเรียนในสังกัดมี่ผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด สำหรับการดำเนินการสอบในปีการศึกษา 2559 นี้ จัดให้มีสนามสอบ จำนวน 26 สนามสอบ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสอบแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีรายชื่อเข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 4,850 คน ใช้ห้องสอบทั้งสิ้น 174 ห้อง เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด