Information
สพม.14 ประเมิน นิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ลงพื้นที่ ประเมิน นิเทศ ติดตามโรงเรียน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นเครือข่ายสหวิทยาเขต 4 สหวิทยาเขต ในการลงพื้นที่ประเมิน ติดตามการจัดการเรียนการสอน และติดตามความพร้อม ตลอดจนให้คำแนะนำช่วยเหลือโรงเรียนทุกโรงเรียน ในการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ได้เยี่ยมให้กำลังใจ และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและคณะครูร่วมกับคณะกรรมการประเมิน นิเทศ ติดตาม เครือข่ายสหวิทยาเขตพิงกัน ณ โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด