Information
การสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก และสอบวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ (IJSO) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ (IESO) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 21 มกราคม 2560 และการสอบวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่ รอบแรก วันที่ 22 มกราคม 2560 โดยแบ่งเป็นศูนย์สอบแข่งขัน ได้แก่ ศูนย์โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา ศูนย์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต และศูนย์โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โดยมีนักเรียนเข้าสอบ IJSO จำนวน 97 คน IESO จำนวน 4 คน สำหรับการสอบวิชาการนานาชาติ มีนักเรียนสอบ จำนวน 796 คน ในการนี้ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ณ ศูนย์สอบโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และเยี่ยมศูนย์สอบวิชาการนานาชาติ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด