Information
รัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน
       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชน ซึ่งจะเป็นความหวังของสังคมไทยและจะเป็นพลังขับเคลื่อนต่อการส่งเสริมการพัฒนาประเทศในอนาคต ใน 4 ภูมิภาค โดยภาคใต้จัดอบรมให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในจังหวัดระนอง 7 โรงเรียน จำนวน 230 คน ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ที่โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมุ่งส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยที่เข้มแข็งทั่วประเทศ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ “รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี” “สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ” และ “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ” พร้อมทั้งการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “บทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามวิถีประชาธิปไตย” โดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยจังหวัดพังงา ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และนายบุญถม มาตย์แสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด