Information
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพัฒนาพรรณวดี
       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัดจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูเก็ต ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตร่วมรับเสด็จ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เรวดี....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด