Information
สพม.14 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปห้ตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษา
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ที่จังหวัดระนอง โดย สพม.14 รับผิดชอบการจัดการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์การแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เป็นศูนย์แข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ และศิลปะฯ(ทัศนศิลป์-นาฎศิลป์) ศูนย์ฯโรงเรียนสตรีระนอง แข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ศิลปะดนตรี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคระนอง และสนามภูเขาหญ้า แข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) ศูนย์โรงเรียนกระบุรีวิทยาแข่งขันกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา เรียนร่วม-ภาษาไทย ศิลปะ การงานอาชีพ และศูนย์โรงเรียนสุขสำราญราษฏร์รังสรรค์และกะเปอร์วิทยา แข่งขันกลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยในระหว่างการแข่งขัน นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และเจ้าหน้าที่ สพม.14 แยกย้ายกันออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตามศูนย์การแข่งขันต่างๆ และจากการแข่งขันครั้งนี้ สพม.14 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 29 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 23 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 23 รางวัล
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศและขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ..... ขอขอบคุณ Cr ภาพข่าวโดยเครือข่าย สพม.14
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด