Information
ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 66
       วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬา อบจ.จังหวัดระนอง
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โชว์ความสามารถทางวิชาการและงานศิลป์ ของนักเรียนจาก 30 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1,727 โรงเรียน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม” เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพ ที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งให้หน่วยงานทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวของการปฏิรูปการศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 30 เขตพื้นที่การศึกษาใน 14 จังหวัดภาคภาคใต้ ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียน ด้านวิชาการ ทักษะ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี ทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ การศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น 618 รายการ นิทรรศการการศึกษาตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับภาคใต้ ลำดับที่ 1 – 3 จะได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ที่กรุงเทพมหานครต่อไป
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด