Information
การแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
       17 ธันวาคม 2559 ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (ศูนย์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนภาคใต้ฝั่งตะวันตก) จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน (Dragon Cups) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก จากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 11 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 144 คน ครู 27 คนเข้าร่วมกิจกรรม มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาจารย์อุทัยวรรณ เฉลิมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Madam Kan Huaiwei ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์วิทยาเขตภูเก็ต Miss Pu Hongyu ผู้ดูแลครูอาสาสมัครจีน ประจำสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นป้าน) ประจำประเทศไทย Mr. Tian Banchao ผู้ดูแลครูอาสาสมัครจีนเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก อาจารย์พัชรี เสรีเสถียรทรัพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และดร.พิชัย แก้วบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Cr ภาพ /ข่าว โดยเครือข่ายโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด