Information
สพม.14 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
       วันที่ 8 ธันวาคม 2559 สพม.14 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment : ITA ) ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สพฐ. และสำนักงานปปช.จังหวัดพังงา เพื่อติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัิติของสำนักงาน และมุ่งเน้นให้ข้าราชการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ป้องกันการทุจริต อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นสังคมไทย โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ตอบคำถามต่อคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 เรวดี..ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด