Information
ปลูกป่านิเวศ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” 999 ต้น
       โรงเรียนทับปุดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) จัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 999 ต้น
       นายปภาวิน แสงสุริยา นายอำเภอทับปุด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่านิเวศ “ ทำดีเพื่อพ่อหลวง”และปลูกต้นไม้ร่วมกับนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ในอำเภอทับปุด จำนวน 999 ต้น ในพื้นที่ 9 ไร่ ของโรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยก่อนพิธีเปิดได้กล่าว คำถวายอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง 89 นาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
       นายสุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา กล่าวว่า กิจกรรมการปลูกป่านิเวศ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำของเครือข่ายผู้ปกครองกับโรงเรียนทับปุดวิทยาที่ต้องการสืบสานพระราชดำริในการปลูกป่าต้นไม้รักษาป่า สร้างพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องป่านิเวศ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงทำคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงให้กับพสกนิกรชาวไทย และเพื่อสร้างความตระหนักในการลดภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดกับนักเรียนในการดูแลรักษาป่า ฟื้นฟูส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด