Information
สพม.14 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สพม.14 โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุมพิจารณา กิจกรรม โครงการ แผนงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และปี 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 30 คนที่โรงแรมไอเฟล จังหวัดระนอง และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2559 เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานใหม่ๆ ในการบริหารจัดการศึกษา พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม รวม 40 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม จังหวัดระนอง หลังจากเสร็จการประชุมผอ.สพม.14 ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพยามด้วย เรวดี….ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
    
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด