Information
สพม.14 เร่งจัดทำแผนฯ ปี 60 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
       วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมอันดามัน ลันตา รีสอร์ท อำเภอเกาะลันตา จังหวัดพังงา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งเป็นเครื่อง มือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และร่วมกำหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน การกำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหา อุปสรรคการดำเนินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระดับสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 58 คน กิจกรรมการประชุมมีการระดมความคิดร่วมวิเคราะห์ SWOT สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการและนโยบายรองรับแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เรวดี... ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด