Information
สพม.14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนา องค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก สามัคคี ของบุคลากรและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำบุคลากร สพม.14 จำนวน 46 คน ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี และศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาพเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2559 โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด