Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 19 อัตรา
       วันที่ 4 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.พังงา และ ประกาศ กศจ.ภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯครั้งที่ 1 ปี 2559 เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 อัตรา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 8 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาไทย 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา เคมี 2 อัตรา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ให้คำแนะนำครูบรรจุใหม่ในการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ และต่อมานาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศ โดยให้ข้อคิดกับครูบรรจุใหม่ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การปฏิบัติตนที่ดี ควรมีจิตบริการ การมีน้ำใจ ช่วยเหลือ อย่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่ง แต่ไม่เก่งคน 2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆ เช่น ระเบียบการลา การลงเวลาปฏิบัติราชการ การขอเครื่องราชฯ ฯลฯ ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 3. การเรียนรู้งานที่ปฏิบัติ มี 2 อย่าง คือ งานในหน้าที่หลัก คือ การสอน และงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมอย่างอื่น ทุกคนจะต้องปรับตัวในการเรียนรู้ และ 4. การใช้ชีวิตราชการ มักมีปัญหาในเรื่องการเงิน จะต้องประมาณตนในการใช้จ่ายเงิน และสุดท้ายกล่าวว่าขอทุกคนมีความสุขกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ครู เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด