Information
ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนโรงเรียนกระบุรีวิทยา
       เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย กับคณะผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนกระบุรีวิทยาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน/ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆเกิดนักเรียนแกนนำในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด