Information
กิจรรม Thailand Education Hub Cambridge School Summit ปี 2016
       คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โครงการหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ (IPC) โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมกิจรรม Thailand Education Hub Cambridge School Summit ระหว่าง วันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียน IPC ได้แสดงศักยภาพ ด้านความรู้ความสามารถ นำเสนอ ผลงานในระดับนานาชาติ และ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคที่ใช้หลักสูตรของ ศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อีกสามโรงเรียน คือ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี และ และโรงเรียนพิชัยรัตนคาร จังหวัดระนอง Cr..ภาพ/ ข่าว เครือข่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด