Information
สตรีภูเก็ตรับโล่โรงเรียนดีเด่นการสอนหลักสูตรนานาชาติ
       โครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับโล่โรงเรียนดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ในงาน Education Hub Academic Festival 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
       ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต พาคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโครงการหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม Education Hub Academic Festival 2016 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ และการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโอกาสนี้ สพฐ.มอบโล่ รางวัลดีเด่นให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนประกอบด้วย นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี : รองผู้อำนวยการดีเด่น ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ นางเสาวรส เกิดทรัพย์ : หัวหน้าโครงการดีเด่น Aj Nicole Cooney ครูดีเด่น นางสาวเณศรา เก้าเอี้ยน นักเรียนดีเด่น และ โล่โรงเรียนดีเด่นในด้านการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน Cr..ภาพ /ข่าว โดยเครือข่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด