Information
การจัดการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทักษะชีวิต
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดอบรมการจัดการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้กับครูที่ทำหน้าที่พิธีกรหรือวิทยากรในโรงเรียนๆละ 1- 2 คน และเจ้าหน้าที่ของ สพม.14 กลุ่มละ 1 คน รวม 39 คน โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมและนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างผู้จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะชีวิต ในสถานศึกษาให้สามารถเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลและรายงานผลพฤติกรรมนักเรียนที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สามารถนำเอากระบวนการจัดการความขัดแย้งไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม และเป็นเครือข่ายสร้างและอบรมเยาวนอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคม ได้รับเกียรติวิทยากรจากนายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ และนายถาวร เกียรติถาวรวงศ์ ข้าราชการบำนาญ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด