Information
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจราชการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
      วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 10 ด้าน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการอ่านออก เขียนได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เรียนอย่างสนุกและมีความสุขต่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สังกัด สพม.14 โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14 นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมต้อนรับ โดยโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยวีดิทัศน์ และให้นักเรียนจัดนิทรรศการ แสดงผลงานรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด