Information
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพังงาร่วมต้อนรับ นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมพร ฉั่วสกุล รองศึกษาธิการภาค 7 และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 10 ด้าน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เรียนอย่างสนุกและมีความสุขต่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาในระบบทวิศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยหัวหน้าส่วนแต่ละหน่วยรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อผู้ตรวจราชการ
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด