Information
ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานตำรวจประสานโรงเรียน
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตาม โครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ซึ่งจัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดพังงา โดยมีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ประกอบด้วย ครู 3 ฝ่าย ที่เป็นผู้แทนของโรงเรียนในการประสานงานร่วมกับตำรวจ ได้แก่ ครูฝ่ายตรวจพิสูจน์ มีหน้าที่คัดกรองนักเรียน ครูฝ่ายป้องกันมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่ใช้สารเสพติด ครูฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ติดตามสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและรับฟังข้อมูลข่าวสาร และตำรวจที่ประสานงานกับโรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน ที่ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด