Information
สพม.14 รับการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต
       วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ภายใต้การนำของนาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกรรมการประกอบด้วย นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานกรรมการ นางรสรินทร์ ชูติวิบูลย์ฉัตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนางสาวณฐมน ไชยเกตุ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคลากร สพม.14 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และตอบข้อคำถามคณะกรรมการ ซึ่งการดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด