Information
ประเมินครูดีในดวงใจ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
       วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูดีในดวงใจ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 นำโดย นายศวิษฐ์ ศรีสง และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ประเมินครูดีในดวงใจโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โดยผู้ทีได้รับการคัดเลือกและรับการประเมิน ได้แก่ นายสาธิต วรรณพบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อครูและสังคม ในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยมีนางภัทธิดา กันเสนาะ และนางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนคณะครูร่วมต้อนรับ Cr ภาพ / ข่าว โดยเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด