Information
วันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยา และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดยมีนายกำจร อุทัยวัจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานในการจัดงานครั้งนี้ว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี กลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ปลุกจิตสำนึกนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป รวมทั้งเป็นการจัดแสดงผลงานนักเรียน ทั้งทักษะภาษาไทย และการบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัด รู้จักการทำงานเป็นทีม เรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีความสุข โดยได้มีการแสดงละคร เรื่อง พระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ในงานครั้งนี้ด้วย เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด