Information
สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ จัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมการอ่านของครูบรรณารักษ์ หรือครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ครูภาษาไทยและครูที่รับผิดชอบเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสงค์ รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมและนายถาวร เวชจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดนวัตกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแนวทางในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนเกิดทักษะทางด้านการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ที่มีคุณค่าในการดำรงชีวิต การทำงานและพัฒนาสติปัญญา ให้กับครูที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด