Information
กิจกรรมการเลือกตั้ง มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรมสภานักเรียน
       วันที่ 6 สิงหาคม 2559 การอบรมสภานักเรียน สพม.14 ที่โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในการดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและให้สมาชิกทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน สพม.14 ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ขุนทอง จากโรงเรียนสตรีระนอง และนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในตำแหน่งต่างๆ หลังจากนั้นได้จัดให้มีดำเนินการประชุมสภานักเรียน โดยมีประธานสภานักเรียนเป็นประธานดำเนินการประชุม และมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆร่วมประชุม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักของประชาธิปไตยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากนั้น นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้กล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน คณะครูและวิทยากรทุกคน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด