Information
สพม.14 เสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
       วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภานักเรียน พัฒนาสภานักเรียนให้สามารถดำเนินการได้โดยใช้วิถีประชาธิปไตย ได้แก่คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม และเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้มีการพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 81 คน ประกอบด้วยครูที่ดูแลงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน และตัวแทนสภานักเรียนของโรงเรียนๆละ 2 คน โดยวิทยากรอบรมได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี อนุชาติ จูวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งเป็นคณะทำงานจัดทำคู่มือหลักการและแนวทางในการดำเนินงานสภานักเรียนของ สพฐ. และเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด