Information
การประยุกต์ใช้แผนผังความคิดพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้แผนผังความคิดพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน ซึ่งจัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพังงา โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประธานเครือข่ายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       นายกำจรฯ กล่าวว่า แผนผังความคิด หรือ Mind Map เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้การจัดระเบียบความคิด ความจำได้ดีกว่าให้กับนักเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้แผนผังความคิด พัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดอบรม ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม 175 คน จากโรงเรียนสังกัดจังหวัดพังงา เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด