Information
กิจกรรม SMART Camp ประจำปี 2559 หลักสูตร IP สตรีภูเก็ต
       โครงการหลักสูตรนานาชาติ (IP) โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดกิจกรรม SMART Camp ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ทั้งด้านการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน การทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีทักษะไอที สามารถนำเสนองานโดยใช้ภาษาอังกฤษ ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและ applications ที่เหมาะสม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พัฒนาตนเองสู่การเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก อย่างมีคุณภาพ โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม 248 คน ซึ่งการจัดกิจกรรม SMART Camp แบ่งออกตามระดับชั้นของนักเรียนดังนี้ 1. กิจกรรม English Camp with A Focus on ASEAN สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ IP และนักเรียน YEAR 8 หลักสูตร Cambridge 2. กิจกรรม Leadership Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการ IP และ นักเรียน YEAR 9 หลักสูตร Cambridge 3. กิจกรรม IT Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ IP นักเรียนชั้น YEAR 10 หลักสูตร Cambridge การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการหลักสูตรนานาชาติ และผู้ปกครองนักเรียนในโครงการฯ โดยมีนายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ …Cr ภาพ /ข่าว เครือข่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด