Information
สตรีภูเก็ตจัดค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ (ssp)
       โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ssp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่5 จำนวน 56 คน ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ ทักษะในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Cr ภาพโดยเครือข่ายร.ร.สตรีภูเก็ต / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด