Information
สพม.14 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สพม.14 สูความเป็นเลิศ ซึ่งครั้งนี้เป็นการติดตามครั้งที่ 3 ประกอบด้วยโรงเรียนกะเปอร์วิทยา สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดระนอง โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ตะกั่วป่าคีรีเขต และโรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู แต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับ และรายงานการดำเนินงานของสถานศึกษาตามหลักการบริหารนิติบุคคล 4 ด้าน ได้แก่บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานวิชาการ และด้านบริหารงบประมาณ รวมทั้งการดำเนินการตามจุดเน้นของ สพม.14 จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 2.ความมีวินัยของผู้เรียน ครูและบุคลากร 3.โรงเรียนดี 4.มีสื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 5. ครูและบุคลากรมืออาชีพ การติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของเขตพื้นที่ได้ไปเยี่ยมโรงเรียน สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเขตพื้นที่กับโรงเรียน ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการ สภาพปัญหา และรับทราบข้อมูลความต้องการช่วยเหลือของโรงเรียน นำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด