Information
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยพัฒนาครูแนะแนวเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
       วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นางชยกร อินทรสมบัติ รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว เรื่อง การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม. ณ ห้องชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนางานแนะแนวทั้งระบบ สามารถใช้กระบวนการแนะแนวครบทุกขั้นตอน เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมประกอบด้วย ครูแนะแนวและคูที่รับผิดชอบงานแนะแนว สังกัด สพม.14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.พังงา รวมทั้งสิ้น 70 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ภาพโดย..เครือข่าย /เรวดี..ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด