Information
พิธีวันแห่งเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
       วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานในพิธี “วันแห่งเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พร้อมประดับเข็มเกียรติยศ “สว” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 597 คน
       นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กล่าวว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี้ ที่ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาของไทย โดยจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นอนุสรณ์ทางการศึกษาให้อนุชนรุ่นหลัง ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยิ่งไปกว่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “สว” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอักษรย่อของโรงเรียน ยังความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน จึงได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ นำมาเป็นเข็มเกียรติยศประจำโรงเรียนประดับไว้เหนืออักษรย่อ “สว.ภก.” ของชุดนักเรียนและเครื่องแบบพิธีการ “พิธีวันแห่งเกียรติยศ” จึงถือเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ในสถาบันอันมีเกียรติแห่งนี้ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม และเป็นการเชิดชูสถาบันตามคำขวัญของโรงเรียน “รักษ์ ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด