Information
สพม.14 รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสถานศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว“พัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนว”
       วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว “การพัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ” ที่ห้องประชุมภูงาน โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       การแนะแนวมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการ ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจตนเอง รู้ความถนัด และความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และการวางแผนการเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพและการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ปกครอง ครูแนะแนว จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้มีความสามารถสร้างภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถก้าวเข้าสู่โลกการศึกษา และอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ สพม.14 เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการแนะแนว จำนวน 35 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพโดย..ทรงเกียรติ / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด